Opportunity Funds
06.10.2017
Competitive College Club students can apply for Opportunity Funds by the and of the program if they met the eligibility criteria.
Eligibility criteria for OPF students are:
a. To be a CCC student (also the CCC alumni, those that have attended not the current ccc because were in 10th or 11th grade).
b. Albanian nationality only
c. Admitted to a US college with partial to full funding scholarship
d. Essay or personal statement on How will Albania profit from your education in USA?
e. Grades/ transcript GPA 9.5 to 10
f. TOEFL min 80 scores
i. SAT general min 1200 scores / Subject test min 600 scores
j. Economically severely disadvantaged / financial need (wages document, unemployed document, retired document, Family certificate).Anëtarët e Competitive College Club mund të aplikojnë për Opportunity Funds në fund të programit të klubit nëse ata plotësojnë kriteret.
Kriteret për të përfituar Opportunity Funds:
a. Të jenë anëtarë të CCC (gjithashtu edhe anëtarë të CCC të viteve të kaluara)
b. Të jenë shtetas shqiptarë
c. Të jenë pranuar në një kolegj/universitet Amerikan me bursë të plotë ose të pjesshme.
d. Ese me temën: Si do të përfitojë Shqipëria nga arsimimi juaj në ShBA?
e. Mesatarja e notave: mbi 9.5.
f. Pikët minimale të TOEFL: 80
i. Pikët minimale të SAT të përgjithshëm: 1200 / SAT subject minimumi 600 pikë.
j. Te pafavorizuar ekonomikisht/ndihmë financiare (vërtetim pagash, vërtetim papunësie, vërtetim pensioni, çertifikatë familjare).